Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Incursiuni în imaginar
 

Revista „Incursiuni în imaginar” publică doar articole care nu au fost publicate anterior și care nu sunt acceptate în vederea publicării lor în altă parte.

Articolele vor fi supuse unei revizuiri riguroase, în mod independent şi fără cunoaşterea autorilor articolului, de către cel puțin doi dintre referenţii științifici, specialiști în domeniu.

Formularul Acordului privind drepturile de autor poate fi descărcat aici.

Autorii și recenzenții trebuie să se ghidează după principiile eticii cercetării științifice în publicarea unor lucrări de cercetare originale  și verifice și să respecte cu rigurozitate normele de publicare în vederea evitării cazurilor de autoplagiat (publicarea sau predarea spre publicare a aceluiași material de două ori), plagiat, date falsificate. Standardele comportamentului etic preconizat pot fi urmărite de exemplu,  în Codul de conduită ale Comitetului pentru etică publicării (COPE), disponibil pe http://publicationethics.org.

 

Orice abatere sau omitere a autorului va duce automat la respingerea manuscrisului. Dacă un autor publică o lucrare în „Incursiuni în imaginar” și ulterior se dovedește că a fost încălcat acordul de onestitate, lucrarea va fi retrasă și vor fi luate măsuri legale împotriva autorului.

  • În cazul în care cercetarea recurge la produse chimice, proceduri sau echipamente ce prezintă orice fel de pericol, autorii trebuie să menționeze în mod clar acest lucru în manuscris.

 

  • Dacă lucrarea implică utilizarea ca subiecți drept animale sau ființe umane, autorul trebuie să se asigure că manuscrisul conține o declarație conform căreia toate procedurile au fost efectuate în conformitate cu legile și directivele instituționale. Autorii trebuie să includă o declarație în manuscris, conform căreia a obținut consimțământul subiecților umani pentru experiment. Respectarea confidențialității subiecților umani este obligatorie.

 

  • În cazul cercetărilor efectuate asupra unor pacienți sau voluntari, autorii trebuie să obțină aprobarea comisiei de etică și consimțământul în cunoștință de cauză a subiecților. Consimțământul, permisiunea și documentele doveditoare trebuie obținute de autor și dacă dorește să includă în studiile sale informații sau imagini ale pacienților sau ale voluntarilor. Autorii trebuie să aibă și să păstreze consimțământul scris și copiile consimțământului sau dovezile că astfel de documente au fost procurate pentru a fi puse la dispoziția recenzorilor revistei, la cerere.
  • În cazul cercetării asupra copiilor, în special a copiilor cu nevoi speciale sau cu dizabilități de învățare, sau în cazul în care se face referire la numele unui individ sau la alte detalii personale, trebuie acordată o atenție deosebită obținerii consimţământului.

 

Jurnalul Incursiuni în imaginar promovează o politică de non-plagiat și se așteaptă ca toți contribuabili să înțeleagă și să respecte regulile internaționale ale conduitei academice și integrității. Toți autori ale căror lucrări au fost acceptate pentru publicare vor trebui să semneze o declarație de antiplagiat, declarând că au citit și au înțeles regulite revistei privind plagiatul, declarând astfel că lucrarea prezentată este rezultatul propriei lor cercetării și că, în toate cazurile, este recunoscută prin citate și alte referințe munca altor persoane (publicate în cărți, articole, eseuri, dizertații etc. și pe Internet), iar citatele și parafrazările sunt clar indicate, în conformitate cu cerințele de redactare puse la dispoziție de revista Incursiuni în Imaginar.

De asemenea, Autorii trebuie să precizeze că nu au fost folosit alt material decât cel menționat în bibliografie și că lucrarea lor scrisă nu a fost publicată anterior sau nu a fost încă publicată în alt jurnal (tipărit sau în format electronic).

 

Autorii care  cei care vor prezenta același manuscris pentru mai multe reviste  nu vor mai avea dreptul de a publica în revista noastră.  

 

Toți autorii trebuie să anunțe în manuscrisul lor orice conflict de interese financiar sau de altă natură care ar putea influența rezultatele sau interpretarea muncii lor. Toate sursele de sprijin financiar pentru proiect ar trebui să fie anunșate. Dacă un autor descoperă o eroare semnificativă sau o inexactitate semnificativă în lucrarea publicată, este obligația autorului de a anunța în mod corespunzător redactorul-șef al revistei și de a coopera cu acesta pentru a retrage lucrarea sau pentru a publica o declarație de corecție sau o erată.


Orice solicitare de adăugare, ștergere sau rearanjare a informației din lucrarea acceptată trebuie făcută înainte de publicarea ei în revistă. Aceste cereri trebuie trimise de autor într-un mod corespunzător editorului-șef și trebuie să specifice și motivul cererii sale, și să aibă o confirmare scrisă din partea tuturor autorilor, că sunt de acord cu adăugarea, eliminarea sau rearanjarea informației. Publicarea manuscrisului acceptat va fi suspendată până la stabilirea autorității între toate părțile implicate.

Pe tot parcursul procesului de evaluare și publicare a revistei, toată comunicarea se face numai prin intermediul autorilor de drept. După publicare, autorii vor primi un fișier PDF cu contribuția lor și o copie a numărului de revistă.

 

·